ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 23.02.2018 r.

Warszawa, 23.02.2018

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1091593

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 12.12.2017 r.

Warszawa, 12.12.2017 r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1074766

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 27.11.2017

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1071309

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 1.08.2017

"Wykonanie projektu i druku ulotek „Christmas” w języku angielskim, hiszpańskim i rumuńskim".

Warszawa, 1.08.2017 r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pt: „ Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Reiter Polska sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii biznesowej”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu i druku ulotek „Christmas” w języku angielskim, hiszpańskim i rumuńskim.
 
Zamawiający:  REITER POLSKA SP. Z O.O., Wodzirejów 5a 02-824 Warszawa
NIP-123-09-76-691
Kody CPV: 22460000-2
 
Opis przedmiotu zamówienia
„Wykonanie projektu i druku ulotek  „Christmas” w języku języku angielskim, hiszpańskim i rumuńskim”.
 
Ulotka specyfikacja wykonania:
- projekt graficzny
- przygotowanie do druku
Ulotka specyfikacja druku:
- format 3x A4 pion
- papier kreda 250g mat
- kolorystyka 4+4
- Folia błysk 1+1
- bigowanie i składanie do A4
- kolor 4x4
- nakład: łącznie 8500 szt. –  różne wersje językowe
Przedmiot zamówienia obowiązkowo musi zawierać logotypy projektu oraz informację o współfinansowaniu projektu „ Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Reiter Polska sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii biznesowej”  w postaci: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw”
Osoba kontaktowa
Iwona Dawidek +48505167121
Renata Łukaszkiewicz +48502323446

 

Termin realizacji zamówienia
Wykonawca dostarczy ulotki do dnia 8.09.2017. Dopuszcza się  dostarczanie częściowe po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Adres dostawy: CENTRUM LOGISTYCZNO - ZNAKOWAWCZE, Reiter Polska Sp. z o.o., Jana Pawła II 66, 05-500, Piaseczno, Polska 
 
Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) (dalej: „ustawa”). (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
 
Kryteria oceny ofert
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Oferowana cena – waga 100 %
Ocena ofert zostanie dokonana poprzez przyznanie nadesłanym ofertom punktów w przyjętym kryterium oceny, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:
Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
W przypadku ofert równoważnych Zamawiający dokona jakościowej oceny ofert w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu).

 

Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 18.08.2017. r. do godz. 14:00  w formie elektronicznej na adres: reiter13@reiter.pl, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie firmy: Reiter Polska Sp. z o.o. Wodzirejów 5a 02-824 Warszawa. Za dzień otrzymania oferty liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
 
Sposób przygotowania ofert
Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego zapytania. Oferta powinna być podpisana przez osobę / osoby władne do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
Informacje na temat zakresu wykluczenia
Zamówienie niniejsze może być udzielone podmiotom, które nie podlegają wykluczeniu. Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
 
Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, o ile przewiduje się możliwość takiej zmiany.
Zamawiający po podpisaniu umowy o dofinansowanie podpisze z Wykonawcą umowę na realizację zamówienia. 
W przypadku przedłużającej się procedury wyboru projektów Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania prac określonego w ofercie z zastrzeżeniem, że okres  faktycznej realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie.
 
Istotne warunki zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny.
W szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku otrzymania informacji o nieprzyznaniu dofinansowania.
Powyższe zapytanie ofertowe zostało również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.reitergroup.eu
Informacja o wynikach postępowania zostanie umieszczona również na www.reitergroup.eu

 

pobierz zapytanie ofertowe i formularz ofertowy

Protokół wyboru usługi dot. zapytania ofertowego z dnia 1.08.2017

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 7.12.2016

„Wykonanie projektu, skład, druk oraz dostawa katalogu eksportowego Colorissimo 2017" 

Warszawa, 7.12.2016r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt: „ Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Reiter Polska sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii biznesowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.2
Internacjonalizacja MŚP Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu, skład, druk oraz dostawa katalogu Colorissimo 2017.
Zamawiający: REITER POLSKA SP. Z O.O., Wodzirejów 5a 02-824 Warszawa
NIP-123-09-76-691
Kody CPV: 22460000-2

Opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie projektu, skład, druk oraz dostawa katalogu eksportowego Colorissimo 2017”
Katalog:
 • projekt graficzny i skład do druku
 • format A4 pion
 • objętość 68 + 4
 • papier środki Magno satin 170g
 • papier okładka Magno satin 300g
 • kolorystyka 4+4
 • Folia typu Soft Touch na okładkę
 • oprawa klejona
 • nakład (liczony oddzielnie) - 10 000 i 20 000
Przedmiot zamówienia obowiązkowo musi zawierać logotypy programu oraz informację o współfinansowaniu projektu „ Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Reiter Polska sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii biznesowej” w postaci: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw”

Osoba kontaktowa
Iwona Dawidek +48505167121
Renata Łukaszkiewicz +48502323446
1. Termin realizacji zamówienia
Wykonawca dostarczy katalogi do dnia 06.01.2017 dopuszcza się dostarczanie częściowe po
wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą
Adres dostawy
CENTRUM LOGISTYCZNO - ZNAKOWAWCZE
Reiter Polska Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500, Piaseczno, Polska
Kryteria oceny ofert
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
3) zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
A. Oferowana cena – waga 100 %
Ocena ofert zostanie dokonana poprzez przyznanie nadesłanym ofertom punktów w przyjętym kryterium oceny, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:
Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
W przypadku ofert równoważnych Zamawiający dokona jakościowej oceny ofert w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu).
2. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 15.12.2016. r. do godz. 14:00 w formie elektronicznej na adres:
reiter13@reiter.pl, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie firmy:
Reiter Poska Sp. z o.o. Wodzirejów 5a 02-824 Warszawa
Za dzień otrzymania oferty liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Sposób przygotowania ofert
Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby władne do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Zamówienie niniejsze może być udzielone podmiotom, które nie podlegają wykluczeniu. Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

5. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, o ile przewiduje się możliwość takiej zmiany. Zamawiający po podpisaniu umowy o dofinansowanie podpisze z Wykonawcą umowę na realizację zamówienia. W przypadku przedłużającej się procedury wyboru projektów Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany terminu wykonania prac określonego w ofercie z zastrzeżeniem, że okres faktycznej realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie.

6. Istotne warunki zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny. W szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku otrzymania informacji o nieprzyznaniu dofinansowania.
Powyższe zapytanie ofertowe zostało również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.reitergroup.eu 
Informacja o wynikach postępowania zostanie umieszczona na stronie Zamawiającego www.reitergroup.eu

pobierz zapytanie ofertowe i formularz ofertowy

Protokół wyboru usługi dot. zapytania ofertowego z dnia 7.12.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016 z dn. 28.11.2016 

Warszawa, 28.11.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pt: „ Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Reiter Polska sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii biznesowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.2
Internacjonalizacja MŚP Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw zapraszamy do składania ofert na zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz zakup usług w zakresie organizacji i obsługi technicznej stoiska.
 
ZAMAWIAJĄCY:
REITER POLSKA SP. Z O.O, Wodzirejów 5a 02-824 Warszawa
NIP-123-09-76-691
Kody CPV: 39154000-6
 
1. Opis przedmiotu zamówienia:
„Zabudowa 90 m2 powierzchni wystawienniczej oraz organizacja
i obsługa techniczna stoiska na targach ONEDAY PSI w Dusseldorf Niemcy w dniach 10-12.01.2017
Zabudowa powierzchni wystawienniczej

1. Projekt stoiska i opracowanie techniczne detali
2. Podłoga - 90m2 wykonana z panelu jednolita biel, matowa
3. Ściany o wysokości 4 m - wykonanie zabudowy z materiału HPL
4. Produkcja podświetlanych kasetonów - 3 szt.
5. Komplet podestów na ekspozycję bagażu 6 sztuk
6. Projekt i wykonanie gablot typu akwarium: 4 szt. (dolna część wykonana z materiału
HPL, góra szkło hartowane klejone, oświetlenie punktowe), kolor gablot: biały
7. Wyposażenie stoiska w komplet mebli do spotkań z Klientami: 2 stoliki i 6 krzeseł, kolor biały
8. Wykonanie Instalacji oświetleniowo elektrycznej + trilock na podwieszenie
9. Wykonanie przestrzennego i podświetlanego logotypu Colorissimo szer. 1,5 m
10. Wykonanie przestrzennych logotypów Colorissimo na gabloty i ladę recepcyjną 9 szt, wielkość ok. 30 cm
11. Wykonanie lady recepcyjnej -wykonana z płyty laminowanej i polakierowana
12. Obudowa zaplecza wraz z wyposażeniem (półki, wieszaki, czajnik)
 
Zakup usług w zakresie organizacji i obsługi technicznej stoiska
1. Transport, rozładunek i załadunek elementów wyposażenia stoiska
2. Montaż i demontaż stoiska na targach
Plan powierzchni w załączeniu , Hala 11 stoisko K40, w obrębie stoiska słup widoczny na planie. 
Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

Osoba kontaktowa
Iwona Dawidek +48505167121
Renata Łukaszkiewicz +48502323446
 
2. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca przedstawi opracowany projekt stoiska do dnia 12.12.2016 r.
Wykonawca dokona montażu stoiska do dnia 09.01.2017 r. do godziny 17.00

Warunki udziału w postępowaniu

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
(dalej: „ustawa”). (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
3) zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
A. Oferowana cena – waga 100 %
Ocena ofert zostanie dokonana poprzez przyznanie nadesłanym ofertom punktów w przyjętym kryterium oceny, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:
Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
W przypadku ofert równoważnych Zamawiający dokona jakościowej oceny ofert w zakresie
oddziaływania na środowisko i klimat. (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody,
wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu).
 
3. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 6.12.2016. r. do godz. 12:00 w formie elektronicznej na adres reiter13@reiter.pl, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie Zamawiającego ul. Wodzirejów 5a, 02-824 Warszawa.
Za dzień otrzymania oferty liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 
4. Sposób przygotowania ofert
Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby władne do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
5. Informacje na temat zakresu wykluczenia

Zamówienie niniejsze może być udzielone podmiotom, które nie podlegają wykluczeniu. Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
 
6. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, o ile przewiduje się możliwość takiej zmiany.

Zamawiający po podpisaniu umowy o dofinansowanie podpisze z Wykonawcą umowę na realizację zamówienia.
W przypadku przedłużającej się procedury wyboru projektów Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania prac określonego w ofercie z zastrzeżeniem, że okres faktycznej realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie.
7. Istotne warunki zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny.
W szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku otrzymania informacji o nieprzyznaniu dofinansowania. Powyższe zapytanie ofertowe zostało również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.reitergroup.eu. 
Informacja o wynikach postępowania zostanie umieszczona również na stronie www.reitergroup.eu

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.08.2016

"Przygotowanie Strategii Biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa"

 Warszawa 29.08.2016

 

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie Strategii Biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.
ZAMAWIAJĄCY:
Reiter Polska sp. z o.o. Wodzirejów 5a, 02-824 Warszawa, NIP: 1230976691
PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO :
Przedmiotem zapytania jest opracowanie Strategii Biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa na potrzeby wnioskowania przez Reiter Polska sp. z o.o. o dofinansowanie w ramach Działania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług”.
Opracowanie musi być zgodne z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programem (Mazowiecka  Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) do konkursu RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16.
 
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAPYTANIA
Minimalny zakres strategii powinien zawierać:
 1. Ogólną informację o dokumencie:
 • nazwa wnioskodawcy,
 • autor dokumentu,
 • data przygotowania dokumentu,
 1. Analizę możliwości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji działalności, obejmującej w szczególności analizy szczegółowe odnośnie:
 • produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo, w tym ich marketingu,
 • struktury organizacyjnej i zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa,
 • zdolności finansowych przedsiębiorstwa,
 • struktury powiązań kapitałowych i relacji biznesowych,
 • potencjału innowacyjnego i posiadanych praw własności intelektualnej oraz posiadanych certyfikatów;
 1. Określenie celów przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji;
 2. Wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikacja potencjalnych kontrahentów/grup odbiorców na rynkach zagranicznych;
Uhierarchizowanie rynków powinno bazować w szczególności na analizie popytu na oferowane produkty (oszacowanie obecnej i perspektywicznej chłonności oraz siły nabywczej rynku), analizie otoczenia biznesowego (potencjalnych kontrahentów i konkurencji), analizie barier prawnych (np. celnych lub związanych z wymienialnością waluty i ograniczeniem przepływów finansowych) oraz analizie ryzyka (np. niestabilność polityczna, długie terminy płatności, ryzyko odnoszące się do systemów transakcyjnych, problemy dotyczące transportu produktów, ryzyko korupcyjne itp.).
 1. Przedstawienie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym.
Rekomendacje tego punktu dotyczą m.in. modelu sprzedaży i kanałów dystrybucji (przedstawiciel handlowy, dystrybutor, importer, inne…).
W zakresie projekcji sprzedaży niezbędne będzie przedstawienie propozycji cenowej (rekomendacja strategii cenowej). W tym kontekście analiza powinna odnosić się do kosztów wytworzenia i wprowadzenia artykułu na rynek (zagraniczny), w tym m.in.
 • kosztów uzyskania niezbędnych certyfikatów i zezwoleń, dopełnienia formalności eksportowych/ importowych w związku z dystrybucją artykułu,
 • preferencji cenowych potencjalnych klientów,
 • poziomu cen konkurencji,
 • specyficznych regulacji prawnych, dotyczących kształtowania poziomu cen w poszczególnych krajach.
 1. Wskazanie zagranicznych kontraktów handlowych planowanych przez przedsiębiorstwo w wyniku wsparcia w zakresie internacjonalizacji.
 2. Wskazanie inicjatyw wspierających osiągnięcie założonych celów w zakresie internacjonalizacji.
 3. Opis udziału przedsiębiorstwa w misjach gospodarczych (cel, charakter oraz planowane rezultaty).
 4. Rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);
Opis powinien odnosić się do wcześniejszej analizy struktury organizacyjnej i zdolności produkcyjnych (rekomendacje dot. rozwiązań gwarantujących możliwość zapewnienia stałych dostaw na rynki zagraniczne, rekomendacje w zakresie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych kadr, przygotowanych do realizacji obsługi i zamówień na rynkach międzynarodowych, rekomendacje dot. dostosowania aktualnej technologii produktu/ rodzaju opakowania do przepisów prawa międzynarodowego, wymogów jakościowych, norm bezpieczeństwa i uwarunkowań kulturowych, rekomendacje w zakresie międzynarodowego transportu towarów, itd.).
 1. Propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej;
 2. Strategię zarządzania ryzykiem eksportowym w tym propozycje instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe;
 3. Informację w jaki sposób projekt przyczyni się do wsparcie działalności eksportowej przedsiębiorstwa.
 4. Syntetyczne przedstawienie proponowanej strategii biznesowej, obejmującej informacje z zakresu:
 • kluczowi partnerzy,
 • kluczowe działania,
 • kluczowe zasoby,
 • oferowane wartości,
 • relacje z klientami,
 • kanały dystrybucji,
 • segmenty klientów,
 • struktura kosztów,
 • struktura (źródła) przychodów;
 1. Syntetyczny harmonogram i kosztorys wdrażania projektu z wyszczególnieniem wydatków kwalifikowanych.
 2. Kalkulację opłacalności wdrożenia zaproponowanej strategii biznesowej (zawierającej projekcję przychodów w wariantach pesymistycznym, neutralnym i optymistycznym);
 3. Określenie celów szczegółowych obrazujących postęp wdrażania strategii biznesowej, sposobu ich pomiaru oraz odpowiedzialności realizacyjnej tych celów.
 4. Informację o podejmowanych działaniach promocyjnych:
Wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych:
 • wskazanie wydarzeń targowych oraz kierunków misji handlowych,
 • sposobu prowadzenia sprzedaży i promocji oferowanych produktów/usług,
 • metod informowania klientów o produktach usługach.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Ostateczny termin wykonania: 10.09.2016
KRYTERIUM WYBORU OFERT:
100% cena – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną netto za przygotowanie Strategii Biznesowej.
Ocena ofert zostanie dokonana poprzez przyznanie nadesłanym ofertom punktów w przyjętym kryterium oceny, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:
Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie muszą zawierać:
 1. Dane oferenta:
  1. Pełna nazwa podmiotu;
  2. Adres;
  3. Adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu
 2. Datę sporządzenia oferty;
 3. Cenę netto oraz cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem;
 4. Datę ważności oferty;
 5. Termin wykonania przedmiotu zapytania.
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 3.09.2016 w formie elektronicznej na adres: reiter13@reiter.pl, osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera w siedzibie Firmy przy ul Wodzirejów 5a, 02-824 Warszawa
Zapytanie ofertowe zamieszono również na stronie internetowej www.reitergroup.eu
 
OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU WS. OFERTY
Renata Łukaszkiewicz
fax: 331-41-21
tel: 022-33-14-100
mobile: 502-323-446
reiter13@reiter.pl

 

Pobierz zapytanie ofertowe